Almok konyve online dating

27-Nov-2017 06:22 by 7 Comments

Almok konyve online dating

A fejlődés modern absztrakt fogalom; a genezis kozmikus világtörténés. A ánál, bélyegénél fogva, de szakrális harmadsorban karakterénél, vagyis a lét határán elfoglalt helyzeténél fogva is, mert ez a helyzet a transzcendencia határa. Őse, mint a modern szellemiségé: Kierkegaard és Nietzsche.

Nem külső tárgy, mint a természet, hanem egy benső, amit képesek vagyunk megértéssel felidézni: saját Énünk az, amit e helyütt újra fel kell ismernünk.

Az emberi lélek számtalan varázslatok kellős közepében él. S e varázsszemélyek igazak, vagy nem igazak aszerint, hogy a lélek magát velük összetéveszti , vagy sem. Mert az ember a világot nemcsak tipikusan, hanem mint történetet genetikusan is magában hordja. Az ember örök kísérlet: örök is, kísérlet is, végleges, visszavonhatatlan állomás. Mert a sok nem egyéb, mint kísérlet arra, hogy azt, amit a lét minőségben az Eggyel vesztett, azt mennyiségben kárpótolja és helyreállítsa.

Ezen a ponton a fejlődést a genezissel nem szabad összetéveszteni. És minden individuum ilyen kísérlet, hogy a többivel együtt annak a létnek intenzitását, amelyet az ősi Egységben élt, megteremtse, s így az Egységbe visszatérjen. A karakter az individuális arc, az örök, más szóval: az isteni arc, a lét végső határhelyzetének ábrázata.

Ezek a lények a lét magasabb fokán álló élő valóságok, az erők, a démonok, a Hatalmak, az istenek. Ilyet csak a törvénytelenül autonómmá tett modern tudat gondolhat el.

De a végzet beteljesedett rajta: amit megismer, az nem valóság, hanem saját tükörképe. Az embert megítélni csak a magasabb, természetfölötti erők számára feltárt tudat képes.

Ha pedig az ember tudatát a természetfölötti világ számára megnyitotta, autonómiájáról leköszönt.

A tudat theonommá, vagy kozmonommá, vagy logonommá, végül is eunommá lesz.Amint mondják, az ember tudatos élete a nem tudatoshoz úgy viszonylik, mint a tojás héja az egész tojáshoz.Az erők, amelyek a lélekben megnyilatkoznak, részben tudatalattiak, részben tudatfölöttiek, amelyek pedig a maguk egészében az álomban jelentkeznek.A közvetlen tapasztalat az ideáknak, az ősképeknek látása.Ezt a közvetlen, intuitív látást jelölték meg a görögök a teória szóval.Seregestül vonultatott fel kétségbevonhatatlan tényeket, amelyekkel igazolta, hogy az ember távolról sem cselekszik és gondolkozik és kutat és alkot és él a pragmatikus ész törvényei szerint.